เป็นมากกว่าอาหาร เพราะทุกคําที่เราใส่ใจ
ย่อมมีความหมายท่ีดีต่อร่างกายของคุณ
ดีต่อโลก ไม่ได้ส่งผลท่ีดี แค่ตัวคุณ
แต่เราอยากให้มีความหมาย