ไขข้อข้องใจ....อาหารแช่แข็งไม่มีประโยชน์ ?

ในปัจจุบันผู้บริโภคมีไลฟ์สไตล์การบริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคม เมืองที่ต้องมีการแข่งกับเวลาอยู่เสมอ จึงทําให้ความสะดวกสบายมากเข้ามามีส่วนในการ ตัดสินใจเลือกบริโภคสินค้าต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าประเภทอาหารที่นอกจากจะ ต้องอร่อย สะดวก รับประทานง่ายแล้ว ผู้บริโภคในปัจจุบันยังให้ความสําคัญกับสาร อาหารที่จะได้รับอีกด้วย

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ จึงได้นําเสนอ ผลิตภัณฑ์อาหาร CP Balance ที่ได้รับการออกแบบภายใต้แนวคิด Lo/Hi คือการลดสารอาหารที่ไม่มีประโยชน์ลง เช่น ลดโคเลสเตอรอลลง (Low Cholesterol) ลดไขมันอิ่มตัวลง (Low Saturated Fat) และเพิ่มสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น เพิ่มใยอาหารและวิตามินที่จําเป็น (High Fiber) เพื่อสุขโภชนาการที่ดีสําหรับผู้ บริโภค

เพราะเราใส่ใจถึงประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับจากผลิตภัณฑ์เป็นหลัก เราจึงมุ่งมั่น พัฒนา และนําเสนอผลิตภัณฑ์อาหารที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อย่างแท้จริง เพื่อทําให้เกิดการ “กินอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกคํามีความหมาย” จากการ ทานผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณประโยชน์ครบถ้วน