ทุกคําที่คุณกิน มีส่วนร่วมช่วยเด็กและเยาวชนอย่างไร ?

           ทราบหรือไม่ว่า ทุกคําที่คุณกินมีส่วนร่วมช่วยโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต??? ปี พ.ศ. 2557 นักเรียนอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศในสังกัด สพฐ. มีภาวะโภชนาการขาด (ผอมและเตี้ย) จํานวนกว่า 2.3 ล้านคน หรือราว 33% และมีภาวะโภชนาการเกิน (อ้วน) จํานวนกว่า 1 ล้านคน หรือราว 14% (ข้อมูลจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)

           ซีพีเอฟ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ตราซีพี ร่วมเติมชีวิตที่ดี ตระหนักถึงความสําคัญของภาวะโภชนาการในเด็กและ เยาวชน จึงได้ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ริเริ่มและพัฒนา “โครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อต่อยอดความมุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมสร้างโภชนาการที่ดีในเด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมายระหว่างปี 2558-2562 ในการขยายผลกระบวนการเรียนรู้และส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมตามหลักโภชนาการไปยังเด็กนักเรียนในพื้นที่รอบโรงงานและฟาร์มของบริษัทรวมกว่า 17,000 คน ในโรงเรียนมากกว่า 77 แห่ง ตลอดจนการพัฒนาสู่แหล่งเรียนรู้ต้นแบบในโรงเรียนและชุมชน