สวัสดิภาพสัตว์เกี่ยวข้องยังไงกับอาหารปลอดภัย?

          ในปัจจุบันประชากรโลกมีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง องค์กรสหประชาชาติ (UN) คาดว่าปี 2050 จำนวนประชากรจะเพิ่มขึ้นเป็น 9,800 ล้านคน ทำให้อุตสาหกรรมผลิตอาหารและการเลี้ยงสัตว์มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ผู้บริโภค นักลงทุน หน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระทั้งในและต่างประเทศ จึงให้ความสำคัญกับความมั่นคงและความปลอดภัยของอาหารเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องกระบวนการผลิตอาหาร ซึ่งหลัก “สวัสดิภาพสัตว์” ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่มีความสัมพันธ์กับความปลอดภัยของอาหารและสุขอนามัยของผู้บริโภค

          บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผู้ผลิตอาหารแบรนด์ซีพี และอีกหลากหลายแบรนด์ผลิตภัณฑ์อาหารชั้นนำ ตระหนักว่าการผลิตอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยต้องเริ่มมาจากเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องอย่างมีจริยธรรม ด้วยหลักการที่มุ่งเน้นให้สัตว์ได้รับการเลี้ยงดูอย่างเหมาะสม มีความเป็นอยู่ที่ดีและสุขสบายปราศจากความทุกข์ทรมานใดๆตลอดช่วงการเลี้ยงตามสิทธิที่สัตว์พึ่งได้รับ ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของการเลี้ยงสัตว์และการผลิตอาหารด้วยความรับผิดชอบ (Responsible Farming and Food Production)

          ดังนั้น บริษัทได้กำหนดนโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare Policy) เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่ดำเนินการเลี้ยงสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ นำไปปฎิบัติอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการเลี้ยงสัตว์ให้มีอิสระ 5 ประการ (5 freedoms) ตามหลักการสวัสดิภาพสัตว์ คือสัตว์ที่เลี้ยงต้องมีอิสระจากความหิวกระหายและการให้อาหารที่ไม่ถูกต้อง มีอิสระจากความไม่สะดวกสบายอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อม มีอิสระจากความเจ็บปวด บาดเจ็บ หรือโรคภัย มีอิสระจากความกลัวและความทุกข์ทรมาน และมีอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามปกติของสัตว์ มาใช้ในการจัดการธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ การผลิตเนื้อสัตว์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ซึ่งช่วยให้บริษัทดำเนินการจัดการสุขภาพสัตว์ การป้องกันโรค และสุขอนามัยสัตว์ที่ฟาร์ม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          ซึ่งบริษัทได้ใช้นโยบายด้านสวัสดิภาพสัตว์นี้เป็นหนึ่งในแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญ เพื่อให้กระบวนการผลิตอาหารมีคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการ อาทิเช่น

1) ในกระบวนการเลี้ยง การขนส่ง และการผลิตเนื้อสัตว์นั้น บริษัทมุ่งเน้นในการป้องกันความไม่สบาย ความทุกข์ทรมาน และการบาดเจ็บของสัตว์ จึงจัดให้มีระบบการให้อาหารและน้ำอย่างเหมาะสม มีระบบการระบายอากาศที่ดี และสามารถป้องกันสัตว์พาหะนำโรคต่างๆ ตลอดจนนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดูและความเป็นอยู่และสวัสดิภาพสัตว์

2) บริษัทให้ความสำคัญกับการคัดเลือดสายพันธุ์ตามหลักพันธุ์กรรมธรรมชาติ โดยไม่ใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมหรือการโคลนนิ่งในกระบวนการเพาะพันธุ์สัตว์

3) บริษัทมีระเบียบที่เคร่งครัดในการใช้ยาปฏิชีวนะสำหรับสัตว์ ซึ่งใช้เฉพาะกรณีที่ต้องรักษาสัตว์บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยเท่านั้น และมีการควบคุมดูแลโดยสัตว์แพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม รวมถึงไม่มีการใช้ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตหรือยาที่อยู่ในรายการสารต้องห้าม

          เพราะการเลี้ยงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์อย่างเคร่งครัดเป็นหนึ่งในขั้นตอนการผลิตที่ทางซีพีมุ่งมั่นอยู่เสมอมาเพื่อส่งมอบอาหารที่มีคุณภาพและความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคุณ พร้อมไปกับส่งเสริมการ “กินอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกคำมีความหมาย” ต่อคุณมากยิ่งขึ้น