รู้หรือไม่ ? การกินไก่ซีพี ก็สามารถช่วยลดโลกร้อนได้

          ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากเนื้อไก่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก เนื่องจากราคา ที่ไม่สูงมาก หาซื้อง่าย และยังสามารถนําไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู

          ซึ่งบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ในฐานะผู้นําด้านอุตสาหกรรมเกษตรและ อาหาร ได้เล็งเห็นความสําคัญของผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สดที่เป็นวัตถุดิบหลักของหลากหลายเมนู จึงเกิดโครงการ “ผลิตภัณฑ์อาหารยั่งยืน” โครงการที่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพ ตลอดกระบวนการผลิตของ อุตสาหกรรมเนื้อไก่ มีการใส่ใจทุกกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chained) ทําให้ผลิตภัณฑ์ ไก่ของซีพี ได้การรับรอง ProSustain จากองค์กร DNV-GL ที่ยอมรับในสากล ทําให้ “ไก่สดซีพี เป็นไก่สด ยั่งยืนรายแรกของโลก” มีการผลิตที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่าอุตสาหกรรมการผลิตเนื่อไก่ของไทย 50% และใช้นํ้าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยโลก 26%

          เพราะเราเชื่อว่าการผลิตที่ดี จะช่วยเปลี่ยนการ “กินอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกคํามีความหมาย” ต่อโลกนี้ มากยิ่งขึ้น คุณก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลโลกได้ ด้วยการเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่สด สะอาด ปลอดภัย อร่อย และดีต่อสุขภาพ ที่ผ่านการผลิตที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม