อาหารที่เรากิน ปลอดภัยจริงหรือ?

          เพราะอาหารเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องบริโภคในทุกๆ วัน และความปลอดภัยของอาหารก็เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องให้ความใส่ใจ เป็นอันดับแรกๆ แล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าอาหารที่เรารับประทาน สะอาด ปลอดภัย ?

          ในปัจจุบันอุตสาหกรรมการผลิตอาหารเองได้มีการนําเทคโนโลยี และหลักการบริหารอย่างยั่งยืนมาช่วยในการผลิต เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ สด สะอาดปลอดภัย และยังดีต่อสุขภาพ เพื่อส่งเสริมแนวคิด การกินอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกคํามี ความหมาย

          บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผู้ผลิตอาหาร ตราซีพี มีความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบผลิตภัณฑ์ อาหารสดที่มีคุณภาพสูง สด สะอาด ปลอดภัย โดยได้คํานึงถึงความปลอดภัยตั้งแต่กระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ว่าต้องได้เนื้อสัตว์ ที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย เลี้ยงภายใต้หลักสวัสดิการสัตว์ (Animal Welfare) ในโรงเรือนระบบปิดที่สะอาด มีระบบการ ป้องกันโรค การระบายอากาศที่ดี การให้นํ้าและอาหารที่สะอาด ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ยังมีการสุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบสารตกค้างจากกรมปศุสัตว์ก่อนทุกครั้ง ทําให้สินค้าอาหารสดของ ซีพี ถูกรับรองว่าเป็นเนื้อสัตว์อนามัยจากกรม ปศุสัตว์

          ด้วยเหตุนี้เองผู้บริโภคจึงมั่นใจได้เลยว่า หากคุณเป็นคนที่ใส่ใจสุขภาพของตนเองและคนรอบข้าง สามารถเลิือกผลิตภัณฑ์ อาหารสด ตราซีพี ที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย เพื่อเปลี่ยนการ “กินให้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกคํามีความหมาย” ที่ดีต่อ คุณ