จริงหรือ? ใช้พืชแทนพลาสติกผลิตถาดอาหาร

          ถาดอาหารชีวภาพ PLA ที่ผลิตจากพืชและย่อยสลายได้ 100% เกิดขึ้นภายใต้แนวคิด “ผลิตภัณฑ์อาหารที่ยั่งยืน” ด้วยการคํานึงถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ อาหารต่อสุขภาพผู้บริโภค ชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดแต่ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

          ถาดบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ PLA (Polylactic acid)เป็นถาดอาหารชีวภาพที่ผลิตจากพืช (Renewable resource) และสามารถย่อยสลายได้ 100% เพื่อทดแทนการใช้ถาดพลาสติกใส PET (Polyethylene terephthalate) ซึ่งเป็นพลาสติกที่ผลิตจากปิโตรเลียมและไม่สามารถย่อยสลายเองได้ทางชีวภาพ ซึ่งเมื่อเทียบเม็ดพลาสติกสําหรับขึ้นรูปถาดของ PLA กับ PET พบว่า เม็ดพลาสติก PLA จะปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นน้อยกว่าเม็ดพลาสติก PET ถึง 82

           โดยบริษัทเป็นผู้ผลิตอาหารรายแรกในประเทศไทยที่ได้นําร่องการใช้ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก “Poly Lactic Acid (PLA)” กับสินค้าแช่เย็น กลุ่มอาหารสด ได้แก่ เนื้อไก่ และเนื้อหมู โดยบริษัทตั้งใจให้ PLA ซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติที่ทํามาจากพืช สามารถย่อยสลายเองได้เป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่คิดค้นมาเพื่อความยั่งยืน โดยตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 ถึง ธันวาคม 2559 บริษัทสามารถลดการปล่อยค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ประมาณ 270 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร้อยละ 83 เทียบเท่ากับการปิดไฟจํานวน 12 ล้านดวง เป็นเวลา 1 ชั่วโมง จากการใช้ บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก “Poly Lactic Acid (PLA)” แทนบรรจุภัณฑ์ปกติ

          ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ “กินอย่างยั่งยืน เพื่อให้ทุกคํามีความหมาย” และส่งผลกระทบต่อโลกน้อยที่สุด เปลี่ยนการกินให้เราสามารถช่วยโลกได้ทุกวัน ด้วยการเลือกผลิตภัณฑ์อาหารสด ตราซีพี ถาดบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ PLA (Polylactic acid)