ทุกคําที่คุณกิน มีส่วนร่วมช่วยเกษตรกรรายย่อยอย่างไร ?

          ทราบหรือไม่ว่าทุกคําที่คุณกิน มีส่วนร่วมช่วยส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมแก่เกษตรกรรายย่อย ??..? นับจากอดีตถึงปัจจุบันเกษตรกรรายย่อยถือเป็นรากฐานและกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม และธุรกิจด้านการเกษตรและอาหาร เนื่องจากเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบทางด้านการเกษตรและส่งต่อผลผลิต เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

          ซีพีเอฟ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร ตราซีพี ร่วมเติมชีวิตที่ดี โดยเป็นเวลาเกือบ 3 ทศวรรษที่เราได้ร่วมกับมูลนิธิ พัฒนาชีวิตชนบท สนับสนุนโดยเครือเจริญโภคภัณฑ์และเหล่าพนักงานตลอดจนภาคีเครือข่ายต่างๆ ส่งเสริม การพัฒนาคนและส่งเสริมอาชีพรายได้ที่สอดคล้องกับแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช ผ่านโครงการด้านการส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรย่อยกว่า 5,000 ครอบครัว โดยการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม ให้เกษตรกรมีอาชีพมั่นคงและรายได้พอเพียง เช่น หมู่บ้าน เกษตรกรรมหนองหว้า จ.ฉะเชิงเทรา หมู่บ้านเกษตรกรรมกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร สามารถสร้างมูลค่าทาง เศรษฐกิจตลอดปีรวมกว่า 880 ล้านบาท