กิจกรรม

รวมข้อสงสัยกิจกรรม “ไหว้พระ เสริมเฮง กับซีพีที่ฮ่องกง” 3 วัน 2 คืน

วันที่
15 ส.ค. 60 - 4 ก.ย. 60

1. สินค้าไหว้เจ้าใดบ้างที่ร่วมรายการ?
ตอบ : เป็ดพะโล้, ไก่ต้ม, ขาหมูพะโล้, เกี๊ยวกุ้ง, ไก่จ๊อ, กุ้งต้ม

2. ร้านค้าที่ร่วมรายการมีที่ไหนบ้าง? 
ตอบ : ร้านค้าและสาขาที่ร่วมรายการ, เว็บไซต์ CPFestive (www.cpfestive.com), และแอพพลิเคชั่น LINE MAN

3. วิธีร่วมสนุก?
ตอบ :  
1. ซื้อสินค้าในกลุ่มของไหว้เจ้า ตราซีพี ขั้นต่ำครบ 250 บาท/ใบเสร็จ เพื่อรับคูปองชิงโชคจำนวน 1 ใบ
เช่น ใบเสร็จนี้มียอดซื้อ 400 บาท รายการทั้งหมดนี้ เป็น สินค้าในกลุ่มของไหว้เจ้า จำนวน 319 บาท จึงถือใบเสร็จนี้มี 1 สิทธิ์ทันที ส่วนเศษ 69 บาทที่เหลือ จะไม่สามารถนำมาบวกกับใบเสร็จอื่นเพื่อร่วมกิจกรรมได้
2. รบกวนกรอกข้อมูลตามจริงบนคูปองชิงโชคเท่านั้น
3. ส่งคูปองผ่านช่องทางที่กำหนด
ระยะเวลาร่วมสนุก ตั้งแต่ 29 ส.ค. - 4 ก.ย. 60 (ก่อนเวลา 24.00 น.)

4. ตัวอย่างการรับคูปองชิงโชค
ตอบ :  ทุกๆ  250 บาท (มูลค่ารวม VAT) = 1 สิทธิ์ในการรับคูปองชิงโชค 

5. วิธีการส่งคูปอง
ตอบ : สามารถส่งคูปองได้ 2 ช่องทาง โดยเลือกช่องทางใดช่องทางหนึ่งเท่านั้น
1. หย่อนคูปองในกล่องรับคูปอง ณ จุดขายที่ร่วมรายการ 
***ผู้ชิงโชคจะต้องเก็บรักษาใบเสร็จตัวจริงที่มีรายละเอียดชัดเจนไว้เป็นหลักฐาน***
2. อัพโหลดคูปองผ่าน www.cpfestive.com
***ผู้ชิงโชคจะต้องเก็บรักษาคูปองและใบเสร็จตัวจริงที่มีรายละเอียดชัดเจนไว้เป็นหลักฐาน***

6. ระยะเวลาที่ร่วมสนุก
ตอบ
- ส่งคูปองหรือรหัสคูปองได้ทุกวัน ตั้งแต่ 29 ส.ค. - 4 ก.ย. 60
- จับฉลากรวมกัน วันที่ 6 ก.ย. 60 เวลา 17.00 น. ที่บริษัท CPF (Thailand) อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 18
- ประกาศผล วันที่ 12 ก.ย. 60 เวลา 15.00 น. ผ่านทางโทรศัพท์, CP Brand Fanpage (fb.me/brandcp) 
และทางหน้าเว็บ www.cpfestive.com
** เก็บคูปองทุกวัน เวลา 18.00 น.

7. ในกรณีที่ได้มากกว่า 1 รางวัล ทำยังไง?
ตอบ : ผู้ร่วมสนุก 1 ชื่อ - นามสกุล ร่วมสนุกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และตลอดกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ให้ 1 ท่านสามารถรับรางวัลได้เพียง 1 รางวัล เท่านั้น และคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

8. ของรางวัล
ตอบ : ทริปทัวร์ไหว้พระเสริมเฮงกับซีพี ที่ฮ่องกง 3 วัน 2 คืน จำนวน 3 รางวัล (รางวัลละ 4 ที่นั่ง) รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

9. ถ้าได้รับรางวัลจะต้องทำอะไรบ้าง?
ตอบ : รายงานตัว ด้วยชื่อ-นามสกุลเดียวกันกับชื่อ – นามสกุลที่ใช้ร่วมสนุก, เบอร์โทรติดต่อกลับ, สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็น มาที่ Inbox Message CP Brand Fanpage

10. ยืนยันสิทธิ์ที่ไหน ยังไง?
ตอบ : ผู้โชคดีจะต้องมายื่นเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 15 กันยายน 60 ที่บริษัท CPF (Thailand) อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น 18 วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.


เอกสารที่จะต้องเตรียมมาแสดงเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล ดังนี้
1. บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงที่ระบุชื่อตรงตามที่กรอกไว้บนคูปอง หรือ 
สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ชุด
    ในกรณีที่มอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารแทน 
       - หนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องตามกฎหมาย
       - สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นรับรองสำเนาของผู้โชคดี 1 ชุด
2. ใบเสร็จตัวจริงที่มีรายการซื้อสินค้าในกลุ่มของไหว้เจ้า ตราซีพีทั้งหมดตลอดการร่วมกิจกรรม (จะต้องเป็นใบเสร็จที่ซื้อระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560)
3. สำเนาใบเสร็จที่มีรายการซื้อสินค้าในกลุ่มของไหว้เจ้า ตราซีพีทั้งหมดตลอดการร่วมกิจกรรม (จะต้องเป็นใบเสร็จที่ซื้อระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม - 4 กันยายน 2560)
4. คูปองส่งชิงโชค ในกรณีที่อัพโหลดผ่านหน้าเว็บ www.cpfestive.com
5. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายกรณี 5% จากมูลค่าของรางวัลทั้งหมดที่ได้รับ (ค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัล ดังกล่าว ผู้โชคดีจะต้องรับผิดชอบเอง อาทิเช่น ค่าธรรมเนียมสำหรับการทำหนังสือเดินทาง ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และอื่นๆ)
6. ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์จะต้องให้บิดามารดา หรือคนใดคนหนึ่ง ทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอหรือเขตที่พักอาศัยตามทะเบียนบ้าน (ฉบับจริงและสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน 1 ฉบับ) มาแสดงเป็นหลักฐานติดต่อขอรับรางวัลด้วยตนเองได้


หมายเหตุ***
ขอสงวนสิทธิ์ให้กับผู้โชคดีที่มีเอกสารตามด้านบนครบถ้วนเท่านั้น ในกรณีที่นำเอกสารมาไม่ครบ ของรางวัลที่ได้รับจะถือเป็นโมฆะทันที และ บริษัทขอสงวนสิทธ์ในการ
เปลี่ยนแปลงกติกา ข้อกำหนด เงื่อนไขการรับบัตรตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยขึ้น หรือหากมีการเลื่อน ล่าช้า หรือ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางจะอยู่เหนือความรับผิดชอบของบริษัท

cpbrandsite.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน เรียนรู้เพิ่มเติม

;