กิจกรรม

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเข้างาน LINE Game Fest

วันที่
25 มี.ค. 58 - 20 มิ.ย. 58
สถานที่
เซ็นทรัลเวิลด์ The Space (Forum Zone) ชั้น 3

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest"  ได้แก่

ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. อนัญญา สาทอง
2. กิตติ ฤทธิ์มงคลพันธุ์
3. บุษรา วัฒนชูสกุล
4. ชไมพร อิ่มเอิบ
5. ปัฐมาภรณ์ คงบุญโสด

ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 - 21.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. ศิริพรรณ กมลรัตนกุล
2. จิณณพัฒณ์ สุทธิจินตทิพย์
3. สุรีย์ โลนุช
4. นนท์ปวิธ แสงเทียนประไพ
5. อังศิริชาภรณ์ ดรวิชา

 

ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. วิภารัตน์ แจ่มแจ้ง
2. รินรดา นามมณี 
3. เกษม วรฤทธิชัย
4. ปุณิกา พณิชยา
5. พิมพ์สุดา แสนภูวา

ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันอาทิตย์ที่ 29 มีนาคม 2558 เวลา 15.00 - 21.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. ลลิดา จิรวโรดม
2. รุ่งรัตน์ ประเสริฐ
3. บุญรัตน์ ทากัณหา
4. ปฐมพร ตันติดิลกวงศ์
5. พลอยมณี  ภาคโพธิ์

 

ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. เจนจิรา ขันติกรกุล
2. ชนิกานต์ เหลืองอร่าม
3. ศศิภา ชัยรัตน์ลี้ตระกูล
4. ธวัชชัย พรไพศาลศักดิ์
5. ปาริชาติ ดอนสระ
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2558 เวลา 15.00 - 21.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. สราลี สีงาม
2. นันทพร ธงชัยสุริยา
3. วรากร เกตุนาค
4. อมริศา จิตรปัญญา
5. ธนิดา กุญชวน
 
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. อรพิน แขรัตนะ
2. อดุลย์ นัยเนตร
3. กิติพงศ์ ชัยบำรุงมิตร 
4. นิพิฐพนธ์ จันทร์ธาดา
5. วัชราภรณ์ ตลับแก้ว
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2558 เวลา 15.00 - 21.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. จิรพล จิรไพศาลกุล
2. หทัยกาญจน์ วันเเจ่ม
3. ปยุต วารีดี
4. ชนิดา ศรีศักดิ์
5. ธัชพงษ์ งามสม
 
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. สมจิต เลิศธนาภรณ์
2. ดารายา บัวทอง
3. พัชรินทร์ ถวาย
4. กุลปริยา แก้วกิติ
5. ณัฐนี ตั้งกิจอนันต์สิน
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2558 เวลา 15.00 - 21.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. สหรัฐ สุขเกษม
2. มนตรา วิจิตรเกษม
3. ธนกฤติ ชิตจิตรวรรณ 
4. วศรุติ บูรณะศักดิ์เจริญ
5. จดจำ ลิ้มศิริโพธิ์ทอง
 
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. วรพจน์ สุวรรณอักษร
2. กัญญณัช แจ่มสุวรรณ
3. สราวุธ วุฒิจริยากุล
4. ณัฐกิตติ์ ปรั่งกลาง
5. พธูรัตน์ วรกุลอมรรัตน์
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันอาทิตย์ที่ 12 เมษายน 2558 เวลา 15.00 - 21.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. สุนันทา กิตติวัชราพงษ์
2. ปรียนุช คงฤทธิศึกษากร
3. จุไรรัตน์ งามลิขิตเลิศ
4. อมฤต จันตาธรรม
5. จักรพันธ์ พยุหะเกียรติ
 
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. มณีกาญจน์ มีจั่น
2. หนึ่งฤทัย โสดาราม
3. ไพฑูร จงจิตสันต์
4. อารีรัตน์ พันธ์ทอง
5. ศศิวิมล โสภณ
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2558 เวลา 15.00 - 21.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. ธันยธร เจี่ยสินเจริญ
2. ชนินธร เจนงามกุล
3. ปุณยภัสร์ ธนาวิชญ์เจริญกุล
4. ณัฐพล ชูพูล
5. นภัส สนั่นไพเราะ
 
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. ญาณษา  สันติญากุล
2. ภิญญดา แสงจันทร์
3. จิราภรณ์ ศรัทธาบุญ
4. บัณฑิตา จิตตประไพ
5. พิชญาภา แต้มแก้ว
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน 2558 เวลา 15.00 - 21.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. อรวรรณ กองอู๋
2. กษิดิ์ณัฎฐา วิไลเลิศ
3. มานะศักดิ์  เทพทอง
4. กิตติภูมิ ต่ายชาวนา
5. ดลยา กันทาปวง
 
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. อิชย์ชญา ชิตชอบ
2. กรวิชญ์ เอี่ยมอักษร
3. จณิสตา ธรรมสนองคุณ
4. วาสนา ว่องไว
5. สุภลักษณ์ ฉายแสง
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2558 เวลา 15.00 - 21.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. นฤมล เย็นใจ
2. ธนัชชา สุชาติสุนทร
3. สุนีย์ ครองสมบูรณ์
4. จิรัญญา รุ่งเป้า
5. ปิยสุดา คงฤทธิศึกษากร
 
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. พรพรรณ สืบประสิทธิ์
2. ดวงรัตน์ เลิศอัศววิวัฒน์
3. วาเลนไทน์ หิรัณย์อนุรักษ์
4. กฤษฏิ์ ลี้เทียน
5. ศศิภา ศิริบัวทอง
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 เวลา 15.00 - 21.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. บุณยานุช รอดอ่วม
2. จิตตานันท์ บำรุงบุญ 
3. วีรชัย พรมสูงยาง
4. วรรณศิริ นาวารัตน์
5. วราพร โพธิ์ศิรินันทชัย
 
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. ณัฐชนันท์ เตียวสามารถ
2. นงลักษณ์ บุญทอง
3. นันทพร สโรชานนท์
4. นภัสสร โคษา
5. ธนิตา ไชยสิทธิ์
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 - 21.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. จักรพรรณ์ จันทร์ลอ
2. ธัญญมาส กิตติวงศ์วัฒนา
3. อชิรสา ธิรแสงลออ
4. ภาวัต ใจสิงห์
5. อรุดี วงศ์ภัสสร
 
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. จุฑามาส แสนท้าว
2. อารีย์ วิศาลโกศล
3. อาสา ศาลิคุปต
4. ธนกร ตั๋นสกุล
5. วริยา คำเพ็ชรดี
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 - 21.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. หทัยวรรณ บุญเที่ยง
2. ภากร ตรีสิทธิเดช
3. ทศพงศ์ พวงบุรี
4. จิดาภา จงดำเกิง
5. ศศิธร โพธิ์แสงทอง
 
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. กฤติน สุทธิบริบาล
2. ณัฐพร พินิจรัตนพันธ์
3. ธนา วุฒิธรรมรักษ์
4. ชวลิต กระทถามแก้ว
5. ภัทราวุธ โตธนายานนท์
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 - 21.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. กนกวรรณ ปฐมวารี
2. ศุภวรรณ อัครเสรีนนท์
3. พัทรียา พงษ์พานิช
4. พิมพ์ชยา ลิมป์ธนภัทร
5. ธนชิต บานมีทะ
 
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. วรรณกานต์ ลานทอง
2. อริสรา ฉลาดกิจศิริกุล
3. อมิต ลาลวานี
4. ฉัตรนภา อ่อนอุไร
5. จาราจี วัฒนเวส
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 - 21.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. พัฒน์สุรี สวัสดี
2. จุฑารัตน์  มาลยเวช
3. พธูรัตน์ วรกุลอมรรัตน์
4. เกษดา  เดชเสรีกุล
5. เขมจิรา เจริญศุข
 
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. ขวัญจิรา  ภูมิชาติ
2. มินตรา มนฑาทิพย์
3. อนันต์ธวุฒิ ปาทาน
4. ภทรวรรณ หันชะนา
5. มัสลิน กิจเมฆ
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 - 21.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. นิโรบล พูลมัย
2. ปณัตดา ฮะสะเล็ม
3. วรรณา อเนกสิทธิสิน
4. สุทธิดา ดวงจันทร์
5. กอบกุล โตธนายานนท์
 
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. สุรีรัตน์ ดาศรี
2. เบญญาภา ตระการศรีกูล
3. วสุ​ เดชวนิชยนุมัติ​ 
4. สมลักษณ์ จันทร์สวัสดิ์
5. รัตติกา วิมลวิทยา
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 - 21.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. นงลักษณ์ โชคพิทักษ์กุล
2. พิทักษ์ รัตถจิต์
3. สร้อยสุรางค์ มหาเวก
4. วิชุดา สมใจ
5. ไกรฤกษ์ พึ่งสาระ
 
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. วรุณศิริ  สุวรรณธาร
2. อรวรรณ โกมลพันธ์พร
3. ภานิชา สินสมุทรผดุง
4. Pimonpan Charnkittiviroon
5. ปาริชาติ วินทะชัย
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 - 21.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. พัชรี รุจิธรนนท์
2. พิมสุดา วะจีประสี
3. พิมพ์ปภัสสร ธงชัยวิชกุล
4. ปวีณา เจียรเพิ่มพูลผล
5. พลอยไพลิน จิตขจร
 
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. กัมพล จิราวรรธนะ
2. ประเสริฐ ปัญญาดี
3. พงษ์ธร พูลเรือง
4. จงกลณี สุขีกุล
5. รวิษฎา ใจตรง
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 - 21.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. นพวรรณ สุทธิขำ
2. นภัสพร อุทัยทวีลาภ
3. รสสุคนธ์ กิตติสุคนธ์
4. ภัทรวดี สิงห์สุทธิโสทร
5. อรุณี หงษ์เวียงจันทร์
 
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. โสดถิผล ปาสุวรรณ
2. สุชัย กิตติวัชราพงษ์ 
3. รุ่งรัตน์ เหลืองประสาทพร
4. จิรบูรณ์ เนื่องจากจุ้ย
5. วิภาภรณ์ ไชยวรรณ
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 - 21.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. ศาตพร ส่งสกุล
2. พชรกมล  ทาระวรรณ
3. ณัฏฐ์วรรณธัช ดวงจำปา
4. สิทธิพงศ์  สุธีบุตร
5. วริสา ศรัศุภชัยยา
 
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 - 15.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. สุขสวัสดิ์ ตั้งวิรุฬห์
2. วิชัย ศรีประเสริฐการค้า
3. กรรชัย สุวรรณชล
4. จุฑาภรณ์ มหันตาภิบาล
5. วีระ นวรัตนากร
 
ได้รับบัตรเข้างาน "LINE Game Fest" วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม 2558 เวลา 15.00 - 21.00 น. จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 2 ใบ
1. ภัคนิจ ศศิปรียจันทร์
2. กัญญารัตน์  สุขดิบ
3. สุธาดา กิตติวัณณะกุล
4. ราศรี โตพิพัฒน์ชัย
5. ณพศาสฏร์ เทียบฤทธิ์
 
 

ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทุกท่านนะคะ และผู้โชคดีสามารถแสดงบัตรประชาชน เพื่อรับบัตรเข้างานได้ที่ บูธสปอนเซอร์ซีพี (บูธ CP Waffle) ที่เซ็นทรัลเวิลด์ The Space (Forum Zone) ชั้น 3 ตามวันและเวลาที่คุณได้รับรางวัลค่ะ

**บัตรนี้ไม่จำกัดเวลาในการเข้า - ออกและจำนวนครั้ง แต่จะต้องอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดเท่านั้น!!

cpbrandsite.com ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้เพื่อการบริหารเว็บไซต์ และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของท่าน เรียนรู้เพิ่มเติม

;